Cinsel yaşamda havuç doğal viagra

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kızılcık, ıspanak, tere, papaya, ahududu, tatlı patates kilit roldeki besinler kategorisinde bulunuyor

Gündelik yaşamda düzenli beslenme çok önemli. Bunun yanı sıra tükettiğimiz gıdalar da hastalıklara ve  cinsel yaşama kadar bir çok etkiye sahip. Cinsel hayatta çiftlerin mutlu olabilmesinin perde arkasında bir çok faktör beliriyor. Özellikle meyve ve sebeze tüketimi önemli. Ancak tüketilen meyve ve sebzeler içerisinde havuç, cinsel yaşamda performans "doğal viagra"  olarak bliniyor. Tüketilen meyveler sağlıklı yaşamın ve hastalıklardan korunmanın anahtarının doğru beslenmekten geçtiğini belirten diyetisyen Pınar Kural Enç hastalıklara kalkan olan gıdaları açıkladı. Kural Enç, bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesine özen gösterilmesi gereken besinlerin başında, kızılcık, ıspanak, tere, papaya, ahududu ve tatlı patatesin geldiğini söyledi.

Bugün gazetesinden Serda Kıvılcım’ın haberine göre, pozitif düşünmek, spor yapmak, düzenli uyku, stresten korunmak ve doğru bir beslenme modeli oluşturmak, hastalıklardan korunmada ve bağışıklığa tavan yaptırmada başvurulması gereken beş temel yöntem. Diyetisyen Pınar Kural Enç’le konuşan Kıvılcım, doğru beslenme tüyolarını derledi.

'Tam bir an­ti-aging de­po­su kızılcık'

Vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler ba­kı­mın­dan çok zen­gin­dir. Fay­da­sı say­mak­la bit­me­yen kı­zıl­cık, güç­lü an­ti­ok­si­dan özel­li­ği ile so­ğuk al­gın­lı­ğı, grip baş­ta ol­mak üze­re ba­ğı­şık­lık sis­te­mi so­run­la­rın­da yar­dım­cı olur ve ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­di­rir. Bol  lif içe­ri­ği ile sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır, za­yıf­la­ma di­yet­le­rin­de tok­luk his­si­ni artı­rır. Vü­cu­du­muz­da­ki il­ti­hap­lan­ma­yı ön­le­yen, aler­ji­le­ri azal­tan, kan da­mar­la­rı­nı güç­len­di­ren muh­te­şem an­ti­ok­si­dan­dır. Me­no­poz­da­ki ateş bas­ma­la­rı­nı ön­ler. Re­ti­na­yı ko­rur, ber­rak gö­rüş sağ­lar­lar.

Bey­ni­miz­de bu­lu­nan epi­fiz be­zi, ha­va ka­rar­dık­tan son­ra me­la­to­nin hor­mo­nu sal­gı­lar. Ya­şam rit­mi­mi­zi ve uy­ku­mu­zu bu hor­mo­na borç­lu­yuz. Me­la­to­nin tak­vi­ye­si gü­nü­müz­de­ki te­mel an­ti aging te­da­vi­le­rin­den bi­ri­dir, kı­zıl­cık tam bir me­la­to­nin de­po­su­dur. Ka­nın pıh­tı­laş­ma­sı­nı ar­tı­rır, çiğ­den ha­zır­lan­mış kı­zıl­cık su­yu ve­ya kay­na­ta­rak ya­pı­lan kı­zıl­cık şer­be­ti, kan pıh­tı­laş­ma­sı­nı dü­zen­ler. Özel­lik­le şe­ker has­ta­la­rı için ya­rar­lı­dır. Ka­bu­ğu ateş dü­şü­rü­cü ve is­hal ke­si­ci­dir.

Havuç doğal viagra

Tavşanlar neden çok çoğalıyor dersiniz? Havuçtaki seks hormanlarını aktive eden bileşenler yüzünden. Kış aylarında bol miktarda bulunan havuç ve havuç suyu konusunca çok büyük önemi vardır. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan havuç kış aylarında vücudumuzun günlük gereksinimini karşılar ve vücudumuza birçok yönden fayda sağlar. Bolca A vitamini barından ve B, C, D, E vitamini bakımından zengin olan havuç, kan yapar, vücudumuzu kuvvetlendirir, ishali keser, pekliği giderir, mide ve bağırsak rahatsızlıkların önlenmesinde vazgeçilmez bir bitkidir.

'Be­yin fonk­si­yon­la­rı için ıs­pa­nak'

An­ti­ok­si­dan dü­ze­yi çok yük­sek­tir. Vi­ta­min mi­ne­ral­le­ri ve pro­te­in açı­sın­dan çok zen­gin­dir. Çe­şit­li kan­ser tür­le­ri ile mü­ca­de­le­ye yar­dım­cı olur. Araş­tır­ma­lar, yaş­lan­ma ile iliş­ki­li be­yin fonk­si­yon­la­rın­da­ki dü­şü­şü azalt­tı­ğı ve kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­si ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir. Yor­gun­lu­ğu gi­de­rir. Kan­sız­lı­ğa iyi gel­me­si­nin ya­nın­da so­ğuk al­gın­lı­ğı, ağız, bo­ğaz ve gö­ğüs has­ta­lık­la­rı­na kar­şı da fay­da­lı­dır. Yük­sek tan­si­yo­na kar­şı sa­vaş açar. Sa­kin­lik ve­rir. Sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır. İd­rar sök­tü­rü­cü­dür. Ya­ra ve ya­nık­la­rı iyi­leş­tirir. Ke­mik­le­ri ve diş­le­ri güç­len­di­rir. Diş çü­rü­me­le­ri­ni ön­ler, ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür. Şe­ker has­ta­la­rı­na ya­rar­lı­dır.

Damar sertliğine tere

A , B2, C, K,E ve PP vi­ta­min­le­ri içe­rir. Te­rede bu­lu­nan K vi­ta­mi­ni, bir ka­dı­n için tav­si­ye edi­len gün­lük mik­ta­rın yüz­de 100’ü­nü sağ­lar. Sa­de­ce 1 su bar­da­ğı su te­re­si da­mar sert­li­ğini ön­ler ve ke­mik­le­ri güç­len­di­rir. De­mir ba­kı­mın­dan ıs­pa­nak­tan da­ha zen­gin­dir. İyi bir ka­bız­lık gi­de­ri­ci­dir. Kro­nik bron­şit ve di­ğer gö­ğüs has­ta­lık­la­rın­da bal­gam sök­tü­rür. Gö­ğüs an­ji­nin­de de ya­rar­lı­dır. Ök­sü­rü­ğü ke­ser. Dam­la ve ro­ma­tiz­ma has­ta­la­rı için çok şi­fa­lı­dır. Kan şe­ke­ri­ni azal­tır, vü­cut­ta­ki za­rar­lı bak­te­ri­le­ri öl­dü­rür. Yağ ya­kar  ve za­yıf­la­ma­ya yar­dım­cı olur.

'Her der­de de­va papaya'

C, A ve E vi­ta­min­le­ri ba­rın­dır­ma­sı ne­de­niy­le, kalp has­ta­lı­ğı ve ko­lon kan­se­ri­ne kar­şı ko­rur. Dü­zen­li yen­di­ği tak­dir­de ka­bız­lı­ğa, ka­na­yan ba­sur ve kro­nik is­ha­le iyi ge­lir, Ener­ji ver­di­ği için ço­cuk­lar, ha­mi­le ve em­zi­ren­ler için tam bir kuv­vet de­po­su­dur.Sin­di­ri­mi en ko­lay mey­ve­ler­den bi­ri ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra di­ğer be­sin­le­rin ko­lay­ca sin­di­ril­me­si­ne de kat­kı­da bu­lu­nur. Su­yu si­vil­ce ve si­ğil­le­re kul­la­nı­la­bi­lir.

'Güçlü bir cephanelik ahududu'

Tan­si­yo­nu dü­şür­me­ye yar­dım­cı olur. Ka­nı te­miz­ler, vü­cut­ta bi­ri­ken ze­hir­li mad­de­le­rin atıl­ma­sı­nı sağ­lar.Yap­rak­la­rı­nın özü­ter­le­tir ve id­rar sök­tü­rür. Ba­ğır­sak­la­rın ça­lış­ma­sı­nı dü­ze­ne so­kar. Ka­bız­lı­ğı gi­de­rir. Ate­şi dü­şü­rür. Vü­cu­da dinç­lik ve­rir. Ahu­du­du su­yu­böb­rek ve saf­ra ke­se­si taş­la­rı­na çok fay­da­lı­dır. Bo­ğaz, ba­dem­cik ve göz il­ti­hap­la­rı­na iyi ge­lir. Göz il­ti­hap­lan­ma­la­rın­da su­yuy­la pan­su­man ya­pıl­dı­ğın­da fay­da­sı var­dır. Mi­de ül­se­ri olan­la­rın kul­lan­ma­ma­la­rı ge­re­kir.

'Besin bombası tatlı patates'


DMCA.com Protection Status